ความเห็นฉบับย่อ

ดูความเห็นฉบับเต็ม

การดำรงตำแหน่ง การเกษียณอายุราชการ การได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรึกษาหารือวาระการดำรงตำแหน่งบริหาร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 103/2551

มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 32 มาตรา 37 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

ข้อ 6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2547

ข้อ 6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547

 

เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไม่ได้กำหนดให้คณบดี  รองอธิการบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุราชการ อีกทั้ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 ก็มิได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวว่าต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น คณบดี รองอธิการบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้วย่อมสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ และมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538

 

 ความเห็นฉบับเต็ม

ดูความเห็นฉบับย่อ

การดำรงตำแหน่ง การเกษียณอายุราชการ การได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

บันทึก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรึกษาหารือวาระการดำรงตำแหน่งบริหาร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ 103/2551

มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 32 มาตรา 37 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

ข้อ 6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2547

ข้อ 6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547

 

เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ไม่ได้กำหนดให้คณบดี  รองอธิการบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุเกษียณอายุราชการ อีกทั้ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 ก็มิได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวว่าต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ดังนั้น คณบดี รองอธิการบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ซึ่งเกษียณอายุราชการไปแล้วย่อมสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้ และมีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2538