ความเห็นฉบับย่อ

ดูความเห็นฉบับเต็ม

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีอำนาจออกประกาศกำหนดวิธีทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือไม่ - คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) - เรื่องเสร็จที่ ๑๕๗๖/๒๕๕๕

มาตรา ๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

 

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะสามารถแยกวิธีทดสอบที่ระบุไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกมาเพื่อประกาศในรูปของประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วและสอดคล้องต่อสถานการณ์ ได้หรือไม่

�วิธีทดสอบ� อยู่ในความหมายของบทนิยามคำว่า �มาตรฐาน� ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑  ดังนั้น การกำหนดวิธีการทดสอบจึงเป็นการกำหนดมาตรฐานอย่างหนึ่งซึ่งมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีตามข้อเสนอของคณะกรรมการ และต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา  นอกจากนี้ มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ๖ ประการนั้น ไม่รวมถึงการออกประกาศกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน  ดังนั้น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจึงไม่มีอำนาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีทดสอบได้

 ความเห็นฉบับเต็ม

ดูความเห็นฉบับย่อ

บันทึกความเห็นเบื้องต้น

เรื่องเสร็จที่ ๑๕๗๖/๒๕๕๕

 

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เรื่อง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีอำนาจออกประกาศ

                       กำหนดวิธีทดสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือไม่

 

                  

 

                    สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้มีหนังสือ ที่ อก ๐๗๐๓/๔๐๘๓
ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีความประสงค์ที่จะแยกวิธีทดสอบที่ระบุไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ไปดำเนินการตามประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยกำหนดให้วิธีทดสอบ
เป็นเอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นไปโดยรวดเร็วและสอดคล้องต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
ที่การกำหนดมาตรฐานในต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว จึงขอหารือว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะดำเนินการดังกล่าวได้หรือไม่

 

                    คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ได้พิจารณาข้อหารือของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม (สำนักงานปลัดกระทรวงและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า มาตรา ๓[๑] แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้บัญญัติบทนิยามของคำว่า มาตรฐาน ว่าเป็นข้อกำหนดรายการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งตามมาตรา ๓ (๔) ได้กำหนดให้วิธีทดลอง วิธีวิเคราะห์ วิธีเปรียบเทียบ วิธีตรวจ วิธีทดสอบ และวิธีชั่ง ตวง วัด
อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นมาตรฐาน และการกำหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใด ๆ นั้น มาตรา ๑๕[๒] บัญญัติให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการและต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉะนั้น การกำหนดวิธีการทดสอบจึงเป็น
การกำหนดมาตรฐานอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอำนาจของรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  นอกจากนี้ ตามมาตรา ๔[๓] แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้อำนาจสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ ๖ ประการ ได้แก่ การตรวจสอบการขอใช้เครื่องหมาย การตรวจสอบ
และควบคุมการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การทำความตกลงกับหน่วยงานของต่างประเทศเกี่ยวกับการให้การรับรองการตรวจสอบ การตรวจสอบและควบคุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ขอนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร การควบคุมการใช้เครื่องหมายมาตรฐาน และการปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย แต่ไม่รวมถึงการออกประกาศกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐาน  ดังนั้น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงไม่มีอำนาจออกประกาศเกี่ยวกับวิธีทดสอบได้

                                                         

 

 

                                                                      (นายอัชพร  จารุจินดา)

                                                                 เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

 

 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

          ธันวาคม ๒๕๕๕

                                                                   

 

 

 ส่งพร้อมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๒๓๔๗ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

[๑]มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้

  �มาตรฐาน หมายความว่า ข้อกำหนดรายการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับ

  (๑) จำพวก แบบ รูปร่าง มิติ การทำ เครื่องประกอบ คุณภาพ ชั้น ส่วนประกอบ ความสามารถ ความทนทาน และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  (๒) วิธีทำ วิธีออกแบบ วิธีเขียนรูป วิธีใช้ วัตถุที่จะนำมาทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัยอันเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  (๓) จำพวก แบบ รูปร่าง มิติของหีบห่อหรือสิ่งบรรจุชนิดอื่น รวมตลอดถึงการทำหีบห่อ
หรือสิ่งบรรจุชนิดอื่น วิธีการบรรจุ หุ้มห่อหรือผูกมัด และวัตถุที่ใช้ในการนั้นด้วย

  (๔) วิธีทดลอง วิธีวิเคราะห์ วิธีเปรียบเทียบ วิธีตรวจ วิธีทดสอบ และวิธีชั่ง ตวง วัด
อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  (๕) คำเฉพาะ คำย่อ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย สีเลขหมาย และหน่วยที่ใช้ในทางวิชาการ
อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

  (๖) ข้อกำหนดรายการอย่างอื่นอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามที่รัฐมนตรีประกาศ
หรือตามพระราชกฤษฎีกา

ฯลฯ                               ฯลฯ

[๒]มาตรา ๑๕  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมรัฐมนตรีอาจกำหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมใดๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการได้

  การกำหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐานตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

[๓]มาตรา ๔  ให้จัดตั้งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขึ้นในกระทรวงอุตสาหกรรม และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  (๑) ตรวจสอบการขอใช้เครื่องหมายมาตรฐานตามมาตรา ๑๖ การขออนุญาตทำและนำเข้า
ซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๐ ทวิ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๑ ทวิ เพื่อเสนอคณะกรรมการ

  (๒) ตรวจสอบและควบคุมการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ทำตาม
มาตรา ๒๐ ทวิ

  (๒/๑) ทำความตกลงกับหน่วยงานของต่างประเทศเกี่ยวกับการให้การรับรอง การตรวจสอบ หรือรับรองผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามมาตรา ๒๐ จัตวา

  (๓) ตรวจสอบและควบคุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ขอนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรตามที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๒๑ ทวิ

  (๔) ควบคุมการใช้เครื่องหมายมาตรฐาน

  (๕) ปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย